Ophalen of verzenden

Voor bestellingen boven de 23 kg, neem dan graag contact op met ons.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Afnemer: een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van De Bladeren B.V. en op deze manier een overeenkomst aangaat met De Bladeren B.V.;
 • Begunstigde: de persoon of het bedrijf dat van de Afnemer een product ontvangt die dat via De Bladeren B.V. heeft besteld;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Levend product: bomen, (tuin)bomen, siergrassen en zaden;
 • Dag: kalenderdag;
 • Schriftelijk: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

De Bladeren B.V.

Tarweakker 45

2723 TA Zoetermeer

Telefoonnummer: +31 (0)6 342 31 222
E-mail adres: info@debladeren.nl

KvK-nummer: 77338723
BTW-identificatienummer: NL003181160B56


 

Artikel 3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van De Bladeren B.V. en op elke overeenkomst tussen De Bladeren B.V. en Afnemer.
 • Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk door beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Bij overeengekomen afwijking van een bepaling blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
 • Door het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een offerte aanvaardt de Afnemer deze algemene voorwaarden.
 • De Bladeren B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een Afnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering door De Bladeren B.V. gebruik wordt gemaakt van derden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • Indien De Bladeren B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Bladeren B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 4 Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle offertes en aanbiedingen van De Bladeren B.V. zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Offertes die op aanvraag zijn opgemaakt hebben een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld.
 • De Bladeren B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Systeemfouten of technische storingen kunnen De Bladeren B.V. niet worden aangerekend. Ter voorkoming neemt De Bladeren B.V. passende technische en organisatorische maatregelen.
 • Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Bladeren B.V. zal zo spoedig mogelijk een bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (de bestelling) aan de Afnemer verzenden. Deze bevestiging kan telefonisch worden gedaan dan wel per e-mail naar het opgegeven e-mailadres worden verzonden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • De Bladeren B.V. kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien De Bladeren B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan hij bestellingen gemotiveerd weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de overeenkomst verbinden.

 

Artikel 5 Wijzigen van de overeenkomst

 • Door de Afnemer gewenste wijzigingen in de overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk aan De Bladeren B.V. te worden doorgegeven. Wijziging van de overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging hiervan door De Bladeren B.V..
 • Wijziging van de overeenkomst kan tot gevolg hebben dat leveringstermijnen dienen te worden aangepast.

 

Artikel 6 De prijs

 

 • Genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 • Indien een aanbod gedurende een bepaalde termijn geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


Artikel 7 Levering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan De Bladeren B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 • De Bladeren B.V. streeft naar een leveringstermijn van 5 tot 10 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, neemt De Bladeren B.V. zo spoedig mogelijk contact hierover op met de Afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Afnemer echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de levertijd de 30 dagen overschrijdt.
 • Indien levering van een besteld product onverhoopt (al dan niet tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zal De Bladeren B.V. een vervangend product beschikbaar stellen. De Afnemer heeft de mogelijkheid dit vervangende product af te nemen dan wel de factuur aan te laten passen met het aankoopbedrag van het niet leverbare product. Indien in dit laatste geval de Afnemer de factuur reeds heeft voldaan, zal De Bladeren B.V. het aankoopbedrag van het niet leverbare product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, terugbetalen. In beginsel werkt De Bladeren B.V. niet met naleveringen.
 • De door De Bladeren B.V. ingeschakelde bezorgdienst PostNL zal de bestelling maximaal twee maal op het bezorgadres aanbieden. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan nadien - gelet op de aard van de producten - de bestelling gedurende maximaal drie dagen worden afgehaald op het postkantoor. Na deze termijn wordt de bestelling beschouwd als zijnde geleverd. Grotere bestellingen met een afwijkend formaat en gewicht kunnen geleverd worden via een bodedienst. Hiervoor geldt een afwijkende werkwijze. Hierover wordt de Afnemer vooraf geïnformeerd.
 • Afnemer gaat ermee akkoord dat de bestelling, indien mogelijk, bij buren zal worden afgegeven als op het bezorgadres aflevering op dat moment niet mogelijk blijkt.
 • Wanneer de bestelling retour komt omdat de Begunstigde bijvoorbeeld op vakantie blijkt of verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres of op ontbinding van de overeenkomst. De Bladeren B.V. is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de Afnemer. De Afnemer dient zich bij het opgeven van een bezorgadres ervan te verzekeren of de adresgegevens juist zijn.
 • Gevallen van transportschade dient de Afnemer binnen 48 uur na levering te melden bij De Bladeren B.V..

 

Artikel 8 Betaling

 

 • De Afnemer kan betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces.
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Bladeren B.V. het recht de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling komen voor rekening van Afnemer alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten die De Bladeren B.V. in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.
 • De Bladeren B.V. behoudt zich het recht voor overeenkomsten niet uit te voeren indien de Afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen zijn voldaan.
 • De Bladeren B.V. behoudt zich het recht voor om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te ontvangen wanneer:
  • i. de waarde van een bestelling hoger is dan 250,- euro; of
  • ii. het factuuradres en afleveradres van elkaar verschillen.


Artikel 9 Eigendom

Geleverde producten blijven eigendom van De Bladeren B.V. totdat deze volledig zijn betaald.


Artikel 10 Herroepingsrecht niet-levende producten

 • Bij de aankoop van niet-levende producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of Begunstigde.
 • Tijdens de termijn zoals genoemd in lid 1 zal de Afnemer en/of Begunstigde zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Bladeren B.V. retourneren, conform de verstrekte instructies.
 • De kosten van een retourzending komen voor rekening van de Afnemer.
 • Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal De Bladeren B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht levende producten zoals Bonsai, tuinbomen, sier grassen en zaden

 • Gelet op de aard van de producten, heeft de Afnemer niet de mogelijkheid om bij aankoop van bomen, (tuin)bomen, siergrassen, zaden en cadeau artikelen voorzien van bomen en/of zaden de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Afnemer kan de afgenomen bomen, (tuin) bomen, siergrassen, zaden en cadeau artikelen voorzien van bomen en/of zaden derhalve niet retourneren.


Artikel 12 Kwaliteit en garantieregeling

 • De Bladeren B.V. staat in voor de soortechtheid van de geleverde producten, overeenkomstig de omschrijving in het aanbod of de offerte. Omdat het natuurproducten betreft, kunnen kleuren, maten en vormen van geleverde producten enigszins afwijken van op de website getoonde afbeeldingen en kunnen er afwijkingen zijn ten opzichte van voorgaande leveringen.
 • Als gevolg van seizoensinvloeden kunnen producten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen en kunnen er afwijkingen zijn ten opzichte van voorgaande leveringen.
 • Afnemer en De Bladeren B.V. zullen bij een beroep op de garantieregeling in overleg zoeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld vervanging van het product door een nieuw (gelijksoortig) product of retournering van het aankoopbedrag van het betreffende product.
 • De Bladeren B.V. dient in staat te worden gesteld het ingediende beroep op de garantieregeling te controleren.
 • Voor een gegrond beroep op de garantieregeling dient de Afnemer/Begunstigde zorg te hebben gedragen voor een goede verzorging van het product, waaronder onder andere begrepen worden het volgen van de verzorgingstips, het zorgdragen voor bestrijding van ongedierte en plantenziekten, het zorgdragen voor de juiste standplaats voor wat betreft ondergrond en zonlicht.
 • Schade door vorst, uitdroging of extreme weersomstandigheden wordt niet door de garantie gedekt.

 

Artikel 13 Klachten

 • Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan De Bladeren B.V..
 • Klachten met betrekking tot transport en levering van de producten dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan De Bladeren B.V..
 • Gebreken aan een deel van de geleverde producten geven de Afnemer niet het recht de gehele overeenkomst te annuleren.
 • De Bladeren B.V. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 

Artikel 14 Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen

 • Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De Bladeren B.V. of haar toeleveranciers.
 • Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen dienen ter aanduiding en binden De Bladeren B.V. niet. Omdat het natuurproducten betreft, kunnen kleuren, maten en vormen van geleverde producten enigszins afwijken van op de website getoonde afbeeldingen. Ook als gevolg van seizoensinvloeden kunnen producten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Dit geeft de Afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.